بایگانی‌های پیام پروفسور امین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
۰۶ تیر ۱۴۰۰

پیام پروفسور سیدحسن امین در باره نتایج انتخابات، انتظارات مردم و دعوت به آرامش و همدلی

تمام ایرانیانی که به آقای رئیسی رآی دادندباید با تجمیع و هم افزایی نیروها و انتقال تجربه ها خود را برای به دست گرفتن قدرت قانونی در انتخابات آینده، آماده کنند.