بایگانی‌های تعهد وحس مسئولیت - فصلنامه پناه مردم
وجدان کاری واخلاق وتعهد کارشناس اورژانس باعث نجات جان یکی از شهروندان شد. ۰۷ خرد ۱۴۰۰

وجدان کاری واخلاق وتعهد کارشناس اورژانس باعث نجات جان یکی از شهروندان شد.

احساس مسئولیت در گرانیست که به هرکس ندهندش