بایگانی‌های تطبیق دستمزد با شرایط اقتصادی - فصلنامه پناه مردم
اولین وظیفه رییس جمهور آینده:تطبیق وضعیت دستمزد مستخدمین دولت وموسسات خدمات رسان با تورم وشرایط بحران زده اقتصادی ۲۴ ارد ۱۴۰۰
گزارش نشریه پناه مردم از وضعیت حقوق ودستمزد در ایران نسبت به سایر کشورها

اولین وظیفه رییس جمهور آینده:تطبیق وضعیت دستمزد مستخدمین دولت وموسسات خدمات رسان با تورم وشرایط بحران زده اقتصادی

کمترین دستمزد مستخدمین وکارمندان جهان در ایران ووظایف دولت آینده